Większość zasobów jest dostępnych z licencją standardową.

 1. Maksymalnie 500 000 egzemplarzy lub wyświetleń zasobu 
 2. Nieograniczona liczba wyświetleń WWW.
 3. Zasobu można używać w marketingu e-mail, reklamach na urządzenia mobilne, mediach społecznościowych oraz programach telewizyjnych.
 4. Zasobu nie można używać jako głównego elementu w towarach lub produktach do odsprzedaży.

Użycie Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa licencja publiczna

Korzystając z Licencjonowanych Praw (zdefiniowanych poniżej), akceptujesz i zgadzasz się na warunki niniejszej licencji. Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa licencja publiczna („Licencja publiczna”). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może być interpretowana jako umowa, Użytkownik otrzymuje Licencjonowane Prawa w zamian za akceptację niniejszych warunków, a Licencjodawca przyznaje takie prawa w zamian za korzyści, które Licencjodawca otrzymuje z udostępniania Licencjonowanego Materiału zgodnie z tymi warunkami.

Sekcja 1 – Definicje.

Materiał dostosowany oznacza materiał podlegający prawu autorskiemu i podobnym prawom, który pochodzi lub oparty na materiale licencjonowanym i w którym materiał licencjonowany jest tłumaczony, zmieniany, aranżowany, przekształcany lub w inny sposób modyfikowany w sposób wymagający zgody na podstawie posiadanych praw autorskich i podobnych przez Licencjodawcę. Do celów niniejszej Licencji Publicznej, w której Materiał Licencjonowany jest utworem muzycznym, wykonaniem lub nagraniem dźwiękowym, Materiał Dostosowany jest zawsze wytwarzany, gdy Materiał Licencjonowany jest synchronizowany w relacji czasowej z ruchomym obrazem.

Prawa autorskie i podobne prawa oznaczają prawa autorskie i / lub podobne prawa ściśle związane z prawami autorskimi, w tym między innymi wydajność, transmisję, nagrywanie dźwięku i prawa do bazy danych Sui Generis, bez względu na sposób etykietowania lub kategoryzacji tych praw. Do celów niniejszej licencji publicznej prawa określone w sekcji 2 (b) (1) – (2) nie są prawami autorskimi i podobnymi.

Skuteczne środki technologiczne oznaczają te środki, które przy braku odpowiedniego autorytetu nie mogą być obchodzone na podstawie przepisów spełniających zobowiązania wynikające z art. 11 Traktatu WIPO o prawie autorskim przyjętego 20 grudnia 1996 r. I / lub podobnych umów międzynarodowych.

Wyjątki i ograniczenia oznaczają dozwolony użytek, uczciwe transakcje i / lub wszelkie inne wyjątki lub ograniczenia dotyczące praw autorskich i podobnych praw, które dotyczą korzystania z Licencjonowanego materiału.

 1. Materiał licencjonowany oznacza dzieło artystyczne lub literackie, bazę danych lub inny materiał, do którego Licencjodawca zastosował niniejszą Licencję Publiczną.

 2. Prawa licencyjne oznaczają prawa przyznane Użytkownikowi z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji publicznej, które są ograniczone do wszystkich praw autorskich i praw podobnych, które mają zastosowanie do korzystania z Licencjonowanego materiału i które Licencjodawca jest upoważniony do licencjonowania.

 3. Licencjodawca oznacza osobę (osoby) lub podmiot (podmioty) przyznające prawa na podstawie niniejszej Licencji Publicznej.

 4. Niekomercyjne oznacza przede wszystkim nieprzeznaczone lub ukierunkowane na korzyść komercyjną lub rekompensatę pieniężną. Do celów niniejszej licencji publicznej wymiana materiałów licencjonowanych na inne materiały podlegające prawu autorskiemu i podobnym prawom poprzez cyfrowe udostępnianie plików lub w podobny sposób nie ma charakteru komercyjnego, pod warunkiem że w związku z wymianą nie zostanie wypłacona rekompensata pieniężna.

 5. Udostępnianie oznacza udostępnianie materiałów opinii publicznej za pomocą dowolnych środków lub procesów, które wymagają pozwolenia na podstawie Licencjonowanych Praw, takich jak powielanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, komunikacja lub import, a także udostępnianie materiałów opinii publicznej, w tym w sposoby, w jakie członkowie społeczeństwa mogą uzyskać dostęp do materiałów z miejsca i w czasie indywidualnie przez nich wybranym.

 6. Prawa do baz danych Sui Generis oznaczają prawa inne niż prawa autorskie wynikające z dyrektywy 96/9 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. W sprawie ochrony prawnej baz danych, z późniejszymi zmianami i / lub sukcesów, a także inne prawa zasadniczo równoważne gdziekolwiek na świecie.

 7. Masz na myśli osobę fizyczną lub podmiot korzystający z Licencjonowanych Praw wynikających z niniejszej Licencji Publicznej. Twoje ma odpowiednie znaczenie.

Sekcja 2 – Zakres.

 1. Udzielenie licencji .

  1. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Licencji Publicznej Licencjodawca niniejszym udziela Użytkownikowi ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niepodlegającej sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na wykonywanie Licencjonowanych Praw do Materiałów Licencyjnych na:

   1. powielać i udostępniać Materiał Licencjonowany, w całości lub w części, wyłącznie do celów niekomercyjnych; i

   2. produkować i reprodukować, ale nie udostępniać, dostosowanego materiału wyłącznie do celów niekomercyjnych.

  2. Wyjątki i ograniczenia . Aby uniknąć wątpliwości, gdy wyjątki i ograniczenia dotyczą użytkowania, niniejsza licencja publiczna nie ma zastosowania i nie trzeba przestrzegać jej warunków.

  3. Termin . Okres obowiązywania niniejszej licencji publicznej jest określony w sekcji 6 (a) .

  4. Media i formaty; dozwolone modyfikacje techniczne . Licencjodawca upoważnia Cię do korzystania z Licencjonowanych Praw we wszystkich mediach i formatach, niezależnie od tego, czy są teraz znane, czy później utworzone, oraz do dokonywania niezbędnych modyfikacji technicznych. Licencjodawca zrzeka się i / lub zgadza się nie dochodzić żadnego prawa ani upoważnienia, aby zabronić Użytkownikowi dokonywania modyfikacji technicznych niezbędnych do wykonywania Licencjonowanych Praw, w tym modyfikacji technicznych niezbędnych do obchodzenia Skutecznych Środków Technologicznych. Do celów niniejszej Licencji Publicznej, dokonywanie modyfikacji autoryzowanych przez niniejszą Sekcję 2 (a) (4) nigdy nie wytwarza Materiału Dostosowanego.

  5. Dalsi odbiorcy .

 1. Oferta Licencjodawcy – Materiał licencjonowany . Każdy odbiorca Materiałów licencjonowanych automatycznie otrzymuje od Licencjodawcy ofertę korzystania z Licencjonowanych Praw zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.

 2. Brak dalszych ograniczeń . Nie możesz oferować ani narzucać żadnych dodatkowych lub odmiennych warunków ani stosować żadnych Skutecznych Środków Technologicznych do Licencjonowanego Materiału, jeżeli ogranicza to korzystanie z Licencjonowanych Praw przez dowolnego odbiorcę Licencjonowanego Materiału. 

6. Brak poparcia . Żadne z postanowień niniejszej Licencji Publicznej nie stanowi ani nie może być interpretowane jako pozwolenie na twierdzenie lub sugerowanie, że Użytkownik jest lub że korzystanie przez niego z Licencjonowanego Materiału jest związane, sponsorowane, popierane lub przyznane oficjalnie przez Licencjodawcę lub inne osoby wyznaczone do otrzymać uznanie zgodnie z sekcją 3 (a) (1) (A) (i) .

    1. 2. Inne prawa .

 1. Prawa moralne, takie jak prawo do uczciwości, nie są licencjonowane na podstawie niniejszej Licencji Publicznej, podobnie jak reklama, prywatność i / lub inne podobne prawa osobowości; jednakże, w możliwym zakresie, Licencjodawca zrzeka się i / lub zgadza się nie dochodzić żadnych takich praw posiadanych przez Licencjodawcę w ograniczonym zakresie niezbędnym do umożliwienia Ci wykonania Licencjonowanych Praw, ale nie w inny sposób.
 2. Prawa patentowe i znaki towarowe nie są licencjonowane na podstawie niniejszej Licencji Publicznej.
 3. W możliwym zakresie Licencjodawca zrzeka się wszelkich praw do pobierania opłat licencyjnych od Użytkownika za korzystanie z Licencjonowanych Praw, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania w ramach dowolnego dobrowolnego lub podlegającego rezygnacji ustawowego lub obowiązkowego programu licencjonowania. We wszystkich innych przypadkach Licencjodawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do pobierania takich opłat licencyjnych, w tym także w przypadku wykorzystania Licencjonowanego Materiału do celów innych niż komercyjne.
 4. Sekcja 3 – Warunki licencji.
 5. Korzystanie z Licencjonowanych Praw jest wyraźnie uzależnione od następujących warunków.
 6. Uznanie autorstwa .
 7. Jeśli udostępniasz licencjonowany materiał, musisz:
 1. zachowują następujące warunki, jeśli zostaną dostarczone przez Licencjodawcę wraz z Materiałem Licencjonowanym:

  1. dane identyfikujące twórcę (ów) Licencjonowanego Materiału i wszelkich innych osób wyznaczonych do otrzymywania uznania, w jakikolwiek rozsądny sposób żądany przez Licencjodawcę (w tym pseudonimem, jeśli został wyznaczony);

  2. informacja o prawach autorskich;

  3. zawiadomienie odnoszące się do niniejszej Licencji Publicznej;

  4. zawiadomienie odnoszące się do zrzeczenia się gwarancji;

  5. identyfikator URI lub hiperłącze do Materiału licencjonowanego w zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe;

 2. wskaż, czy zmodyfikowałeś Materiał Licencjonowany i zachowaj informację o wszelkich wcześniejszych modyfikacjach; i

 3. wskazać, że Materiał licencjonowany jest objęty licencją na podstawie niniejszej Licencji Publicznej, i dołączyć tekst lub identyfikator URI lub hiperłącze do tej Licencji Publicznej.

 1. Aby uniknąć wątpliwości, na podstawie niniejszej licencji publicznej nie masz pozwolenia na udostępnianie dostosowanego materiału.
 2. Możesz spełnić warunki określone w Części 3 (a) (1) w dowolny rozsądny sposób, w oparciu o nośnik, środki i kontekst, w którym udostępniasz Licencjonowany Materiał. Na przykład rozsądne może być spełnienie warunków poprzez podanie identyfikatora URI lub hiperłącza do zasobu zawierającego wymagane informacje.
 3. Na żądanie Licencjodawcy Licencjobiorca musi usunąć wszelkie informacje wymagane w Sekcji 3 (a) (1) (A) w zakresie, w jakim jest to praktycznie możliwe.

Sekcja 4 – Prawa do bazy danych Sui Generis.

Jeśli prawa licencyjne obejmują prawa do bazy danych Sui Generis, które dotyczą korzystania z materiałów licencjonowanych:

w celu uniknięcia wątpliwości sekcja 2 (a) (1) przyznaje Ci prawo do wydobywania, ponownego wykorzystywania, reprodukowania i udostępniania całej lub znacznej części zawartości bazy danych wyłącznie do celów niekomercyjnych i pod warunkiem, że nie udostępniasz dostosowanych materiałów ;

jeśli dołączysz całą lub znaczną część zawartości bazy danych do bazy danych, w której masz prawa do bazy danych Sui Generis, wówczas baza danych, do której masz prawa do bazy danych Sui Generis (ale nie jej indywidualna zawartość), jest materiałem dostosowanym; i

Musisz spełnić warunki określone w punkcie 3 (a), jeśli udostępniasz całość lub znaczną część zawartości bazy danych.

W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt 4 uzupełnia i nie zastępuje obowiązków wynikających z niniejszej licencji publicznej, jeżeli prawa licencyjne obejmują inne prawa autorskie i podobne prawa.

Sekcja 5 – Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności.

O ile Licencjodawca nie postanowi inaczej, w możliwym zakresie Licencjodawca oferuje Materiał Licencjonowany w stanie, w jakim jest i jest dostępny, oraz nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Materiałów Licencjonowanych, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych . Obejmuje to między innymi gwarancje własności, zbywalności, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, braku ukrytych lub innych wad, dokładności lub obecności lub braku błędów, niezależnie od tego, czy są one znane, czy możliwe do wykrycia. Jeżeli zrzeczenie się gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, to wyłączenie odpowiedzialności może nie dotyczyć Ciebie.

W zakresie, w jakim jest to możliwe, w żadnym wypadku Licencjodawca nie będzie ponosił wobec Ciebie odpowiedzialności za wszelkie teorie prawne (w tym, bez ograniczeń, zaniedbania) lub w inny sposób za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, karne, wzorowe lub inne straty, koszty , wydatki lub szkody wynikające z niniejszej Licencji Publicznej lub wykorzystania Licencjonowanego Materiału, nawet jeśli Licencjodawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich strat, kosztów, wydatków lub szkód. Jeżeli ograniczenie odpowiedzialności nie jest dozwolone w całości lub w części, ograniczenie to może nie dotyczyć Ciebie.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności, o których mowa powyżej, należy interpretować w taki sposób, aby w możliwym zakresie najbardziej zbliżyć się do absolutnego wyłączenia odpowiedzialności i zrzeczenia się wszelkiej odpowiedzialności.

Sekcja 6 – Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy.

Niniejsza licencja publiczna obowiązuje przez okres obowiązywania praw autorskich i praw pokrewnych licencjonowanych tutaj. Jeśli jednak nie zastosujesz się do niniejszej Licencji Publicznej, Twoje prawa wynikające z niniejszej Licencji Publicznej wygasną automatycznie.

W przypadku, gdy Twoje prawo do korzystania z Materiału licencjonowanego wygasło zgodnie z sekcją 6 (a) , przywraca:

 1. automatycznie od daty wyleczenia naruszenia, pod warunkiem, że zostanie ono wyleczone w ciągu 30 dni od wykrycia naruszenia; lub

 2. po wyraźnym przywróceniu przez Licencjodawcę.

W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt 6 (b) nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa Licencjodawcy, które mogą być zmuszone szukać środków zaradczych w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszej Licencji Publicznej.

W celu uniknięcia wątpliwości Licencjodawca może również zaoferować Materiał Licencjonowany na odrębnych warunkach lub zaprzestać dystrybucji Materiału Licencyjnego w dowolnym momencie; nie spowoduje to jednak wygaśnięcia niniejszej licencji publicznej.

Sekcje 1 , 5 , 6 , 7 i 8 zachowują ważność po wygaśnięciu niniejszej licencji publicznej.

Sekcja 7 – Inne warunki.

Licencjodawca nie będzie związany żadnymi dodatkowymi lub innymi warunkami przekazanymi przez Ciebie, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione.

Wszelkie ustalenia, porozumienia lub umowy dotyczące materiałów licencjonowanych, które nie zostały określone w niniejszym dokumencie, są odrębne i niezależne od warunków niniejszej licencji publicznej.

Sekcja 8 – Interpretacja.

Aby uniknąć wątpliwości, niniejsza Licencja Publiczna nie może być interpretowana w celu ograniczania, ograniczania, ograniczania lub nakładania warunków na jakiekolwiek wykorzystanie Licencjonowanego Materiału, które może być zgodne z prawem bez zgody na podstawie niniejszej Licencji Publicznej.

W możliwym zakresie, jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej Licencji Publicznej zostanie uznane za niewykonalne, zostanie ona automatycznie zreformowana w minimalnym zakresie niezbędnym do nadania jej wykonalności. Jeżeli przepisu nie można zreformować, zostanie on oddzielony od niniejszej Licencji Publicznej bez wpływu na wykonalność pozostałych warunków.

Żaden warunek lub warunki niniejszej Licencji Publicznej nie zostaną uchylone i brak zgodności nie zostanie zaakceptowany, chyba że Licencjodawca wyraźnie wyrazi na to zgodę.

Żadne z postanowień niniejszej Licencji Publicznej nie stanowi ani nie może być interpretowane jako ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek przywilejów i immunitetów, które mają zastosowanie do Licencjodawcy lub Użytkownika, w tym z procesów prawnych dowolnej jurysdykcji lub organu.

0